در حال بارگزاری....
دانلود

مسایل زیست محیطی در اذربایجان ایران (زباله)

مشکلات دفن زباله در ایران ومشکلات زیست محیطی وانواع بیماری های شناخته شده و ناشناخته .فرهنگ مردم .وظیفه شهرداریها و ظیفه محیط زیست .وظیفه نمایندگان مجلس .پیگیری با چه کسی است .گذارس واقعی ودیدنی برای طبیعت دوستان وبهداشت دوستان وایران و جهان دوستان.ودولت مردان.