در حال بارگزاری....
دانلود

کیهان کلهر و اردال ارزینکان فوق العاده زیبا

از چپ به راست
Kayhan Kalhor کیهان کلهر

Erdal Erzincan اردال ارزینکان

Ulaş Özdemir

Ali Akbar Moradi علی اکبر مرادی