در حال بارگزاری....
دانلود

فیلم هوایی از دریاچه ارومیه ایران و دریاچه وان ترکیه !

http://www.lenzor.com/tabrizlinks
این فیلم در سال 1390 گرفته شده ولی اکنون در سال 1394 حال دریاچه همیشه اورمیه بمراتب وخیم و خشک تر شده است ولی دریاچه وان ترکیه در نزدیکی منطقه بهتر و بهتر شده است!
http://durnanews.ir/