در حال بارگزاری....
دانلود

ترور یکی از مخالفان کشور ازبکستان در استانبول ترکیه

با نامردی تمام از پشت سر طرف و ترور می کنه