در حال بارگزاری....
دانلود

پروژه مرکز تجارت جهانی تبریز

این پروژه بزرگترین مرکز تجاری بین المللی ایران میباشد. پروژه بزرگترین برج دوقلوی مرکز تجارت جهانی تبریز با نام اختصاری WTC با ساختمانهای اقماری که قرار بود تا سال 85 به اتمام برسد ولی مثل اینکه متاسفانه با بی لیاقتی و بی کفایتی مسئولین بی خیال این پروژه شدند و دولت هم در این امر خیلی کوتاهی کرد.


مطالب پیشنهادی