در حال بارگزاری....
دانلود

ترانه ی تازه به تازه نو به نو با صدای علیرضا افتخاری

بسته دلم به موی تو تازه به تازه نو به نو//
بوسه زنم به روی تو تازه به تازه نو به نو//
طعنه زند به مشکلات خنده زند بر او گلاب//
زلف حریرگون تو تازه به تازه نو به نو//
بسته دلم به موی تو تازه به تازه نو به نو//
بوسه زنم به روی تو تازه به تازه نو به نو//
اشک عشق روی تو قالیه روز روی تو//
جنت ماست روی تو تازه به تازه نو به نو//
تازه به تازه نو به نو//
ای بت گل عزار من ای دل بی قرار من// ...