در حال بارگزاری....
دانلود

زندگی و تفریح اینا رو ببینید بعد زندگی خودتونو ببینید

چه زیبا گفت:
بنى آدم اعضای یك پیکرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوى به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی


مطالب پیشنهادی