در حال بارگزاری....
دانلود

مستند به دنبال پول( قسمت سوم) چه کسی زنده بماند؟

ما در تحقیقاتمان متوجه شدیم اصلاح ژنتیک جزو برنامه های آنهاست.یعنی در عمل باید تعیین شود چه کسی زنده بماند،چه کسی زنده نماند.استرلیزه کردن زنتیکی یکی از بهانه هایی است که در اجرای این نقشه به کار میرود.در سال1904 موسسه کارنگی اولین گردهمایی اصلاح ژنتیک را برگزار کرد.خانواده راکفلر هزینه تغییر رنگ پوست افرادی را که برای این آزمایش داوطلب میشدند را می پرداخت.آنها همچنین بودجه پروژه های سزار بیلهم آلمان را تامین کردند تا زمینه را برای فعالیت های بعدی هیتلر فراهم کنند.