در حال بارگزاری....
دانلود

دوبله ی من از بلاندی لاکس ((ایتالیایی!-_-)) افتضاح!

آخریش باز از همه بهتر شده! فوق العاده افتضاح شده انتقاد و نظر و لایک فراموش نشه اولین دوبله ی ایتالیاییم بود! خیلیم بد شد ! آخریشم ببینید اون باز بهتره!-_-