در حال بارگزاری....
دانلود

دوقطبی فکر کردن عامل استرس

گروه آموزشی دکتر جاوید ثمودی
ارائه دهنده سمینارهای روانشناسی-آموزش منابع انسانی برای سازمانها و ....
تلفن تماس: 88492677
instagram/dr_javidsamoudi
facebook/dr.samoudi
Email:dr.jsamoudigroup@gmail.com


مطالب پیشنهادی