در حال بارگزاری....

آرامش با کظم غیظ

وقتی یک انسان با شنیدن سخن کسی برآشفته شود ، از این برآشفتگی یک فشار درونی در او ایجاد می گردد که یا باید فورا جوابش داده شود یا از تکنیک فرو بردن خشم استفاده کند تا بتواند آرامش خود را بدست بیاورد.


26 مهر 96