در حال بارگزاری....
دانلود

ارگ نوازی استانبولی 3 (از باریش مانچو)

ترجمه اهنگ،
گلی را که با دستهام بزرگ کرده و جلوی پژمرده شدن اش را گرفته بودم. تو چیدی و به این و ان دادی.کوهها ای کوهها قربانتون بشوم، راه بدین بروم.کسی را که دوستش دارم برای اخرین بار از نزدیک ببینم.
پرنده ها پرواز کردند،گلها پژمرده شدند.کوههای بزرگ طوفانی شدند.به نظر میاید در انجایی که هستی خبر مرگ هست. کوهها ای کوهها قربانتون بشوم ،راه بدین بروم. کسی را که دوستش دارم برای اخرین بار از نزدیک ببینم.