در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش همگانی - اشنائی با نکات ایمنی در برابر زلزله قسمت رح7

ر قسمت هفتم انیمیشن با توصیه هائی ایمنی حین وقوع زلزله هنگامیکه که در جاهای مختلف هستیدآشنا میشوید .
آموزش همگانی - اشنائی با نکات ایمنی در برابر زلزله قسمت 7
عبدالحسین رحیمی