در حال بارگزاری....
دانلود

آیکیدو | چند تکنیک زیبای دفاع شخصی | خیابانی

ایران آیکیدو | iran aikido
سنسه شیرازی و احمدی
sensei ahmadi , shirazy
rostami dojo
دفاع شخصی و کار با چوب و چاقو شمشیر و تکنیک

facebook : http://www.fb.com/sensei.shirazy : فیسبوک