در حال بارگزاری....

ایران یکی از امن ترین کشورها جهان

مقایسه امنیت در ایران با کشور های اروپای= مرغ همسایه غاز نیست؟