در حال بارگزاری....
دانلود

مبارزه با رانت

همه می دانند که باید رانت از اتقصاد ما زدوده شود ، حرف های کلی را نیز همه می دانیم ، اما مبارزه با رانت ، مبارزه با منافع گروه های خاصی است که از رانت منتفع می شوند ، این مبارزه هزینه دارد ....