در حال بارگزاری....
دانلود

دکتر نوام چامسکی - آمریکا بزرگترین تهدید برای جهان است

طبق نظر سنجی ای که سایتهای آمریکایی انجام داده اند آمریکا بالاترین تهدید برای جهان است؛ اعتراف دکتر نوام چامسکی فیلسوف زبان و استاد دانشگاه از کشور آمریکا.