در حال بارگزاری....

پروفسور میرزاده:دانشگاه آزاد قزوین همانند دانشگاه شریف است

پروفسور میرزاده: دانشگاه آزاد قزوین همانند دانشگاه شریف است و از بسیاری از دانشگاه های منطقه هم بالاتر هستند
در زمینه روباتیک قطب رباتیک کشورو منطقه است.
دانشگاه آزاد قزوین برترین و پیشرفته ترین واحد دانشگاه آزاد است.92/12/01