در حال بارگزاری....
دانلود

چک چک باران بـهار شیرین است...

چک چک باران بهار شیرین است/
در یاد دارم تو را/
شد بیدار در دل غم دیرینم/
از ناز لاله زار/
بی دلم بی دلم/
خنجر زدند بر سینم/
جدا کردند مارا/
میهنم میهنم/
تقدیرم آه همین است/
چرا چرا آی چرا؟/
چک چک باران بهار شیرین است/
در یاد دارم تو را/
شد بیدار در دل غم دیرینم/
از ناز لاله زار/