در حال بارگزاری....
دانلود

چرخه تکامل روی زمین در 60 ثانیه

چرخه تکامل حیوانات از 570 میلیون سال قبل شروع شد
وجود انسان ها با رنگ قرمز نمایش داده خواهد شد
ترتیب به وجود آمدن گونه ها مختلف:
570 میلیون سال پیش؛ جانوران مفصل دار - 530 میلیون سال پیش؛ ماهی ها - 475 میلیون سال پیش؛ گیاهان زمین - 400 میلیون سال پیش؛ حشرات پرنده - 370 میلیون سال پیش؛ جانوران دوزیست - 320 میلیون سال پیش؛ خزندگان - 225 میلیون سال پیش؛ دایناسورها