در حال بارگزاری....
دانلود

دسته کاغذ به دسته اسکناس (شعبده بازی تردستی مجیدباقری)

شعبده باز یک دسته کاغذ در دست دارد این کاغذ ها را پشت و رو میکند تکان میدهد حتی چندتا از اون ها را به دست تماشگر میدهد تا کاملا از کاغذ بودن ان ها مطمئن شوند

سپس با یک اشاره کاغذ ها را در دست خود به اسکناس پول تبدیل میکند حتی چندتا از آن اسکناس هارا نیز به دست تماشاگر میدهد تا از واقعی بودن ان ها مطمئن شوند