در حال بارگزاری....
دانلود

شهید فرمانده مهدی باکری

(فرمانده ای مطیع دژبان پیر) به یاد شهید فرمانده مهدی باکری به همراه خاطره ای از سردار شهید احمد کاظمی درباره ی برخورد فرمانده باکری در شنیدن خبر شهادت برادرش