در حال بارگزاری....
دانلود

شناخت فلسفه،شناخت قواعد طراحی استراتژیک حریف

12/11/1385 جلسه 4 (درآمدی بر درخت فلسفه )
برای تصمیم سازی در حوزه دکترین و تحقق ان ،مباحثی مورد نظر است که فلسفه اولین مبحث ان است. لازمه طراحی مناسب یک طرح استراتژِیک توجه به مبانی فکری و فلسفی ان طرح است