در حال بارگزاری....
دانلود

رسم قطرهای چند ضلعی

این فیلم رسم قطرهای چند ضلعی از مثلث تا سی ضلعی را نشان می دهد، که با یک دستور کوتاه در نرم افزار جئوجبرا تهیه کرده ام.