در حال بارگزاری....
دانلود

مردم وقت آن رسیده با گریه و ضجه برای ظهور دعا کنیم

ابتدا از بی کیفیت بودن کلیپ عذر خواهم اما چون کلیپ از نظر محتویات و تاثیر گذاری خوب بود حیفم آمد نزارمش التماس دعای فرج