در حال بارگزاری....
دانلود

تشکیل پرونده و کد اقتصادی

شرکت حسابداری نوین ارقام www.novinacc.com/file-economic-code انجام دهنده کلیه خـدمات مالی و حسابداری، مشاوره مـالی، مشاوره بیمه و مشاوره مالیاتی از قبیل تحریر دفاتر قانونی، تشکیل پرونده کد اقتصادی، شرکت حسابداری، موسسه ابداری، گزارش فصلی و ارزش افزوده در حسابداری شرکتی، خدمات حسابداری، خدمات حسابرسی، تنظیم اظهارنامه مالیات عملکرد و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، صورت معاملات فصلی، تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و … می باشد.


1 بهمن 97