در حال بارگزاری....
دانلود

جدیدترین کار محسن چاووشی (این بود زندگی)..

میزی برای کار

...کاری برای تخت

...تختی برای خواب

...خوابی برای جان

....جانی برای مرگ
...مرگی برای یاد
...یادی برای سنگ...
این بود زندگی؟