در حال بارگزاری....
دانلود

پارک وحشت در فیلم سوپرمن علیه بتمن.

شاید این تنها یک شایعه باشد.
اما گفته می شود سوپر من در فیلم بتمن علیه سوپرمن:طلوع عدالت از پارک وحشت سخن خواهد گفت!