در حال بارگزاری....
دانلود

ایجاد بازار بدهی به منظور تعیین بدهی های دولت

شبکه خبر- 9 شهریور 94- 15:30| معاون اقنصادی وزیر امور اقتصادی ا زطرح ایجاد بازار بدهی به منظور تعیین بدهی های دولت خبر داد.