در حال بارگزاری....

خیام... سروده: استاد مرتضی کیوان هاشمی گوینده: پیام بخشعلی

خیام...
سروده: استاد مرتضی کیوان هاشمی
گوینده: پیام بخشعلی
تک نوازی تار: استاد جلیل شهناز


20 مهر 96