در حال بارگزاری....
دانلود

مرگ استاد بروس لی و استاد براندون لی

دیر یا زود همه ی ما خواهیم مرد و طعم مرگ را خواهیم چشید مهم این است که چگونه ازاین زمان استفاده کنی......اینکه یک رزمی کار واقعی باشی و اخلاق ورزشی را حفظ کنی و بعد مرگت نامی از تو بماند و یا اینکه تمام اصول جوانمردی را فراموش کنی و به یک زباله و نخاله تبدیل شوی که بعد مرگت اطرافیانت از نبودنت احساس راحتی کنند ..................مهم نام نیک وجاودانگی است