در حال بارگزاری....
دانلود

مواد مخدر شیشه

آسیب های اجتماعی جامعه کنونی از پیچیدگی های خاصی برخوردار است که این امر لزوم بهره گیری ازبرنامه ریزی دقیق در جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی را می طلبد.
مصرف شیشه یکی از تولیداتی است که توسط معاونت اجتماعی کرمان ساخته شده و برای مشاهده سایر تولیدات میتوانید به آدرس زیر مراجعه نمایید.
www.kermanpishgiri.ir