در حال بارگزاری....
دانلود

وام خودرو 25 میلیون؛ وام ازدواج فقط سه میلیون

شبکۀ یک - 23 آبان 94 - 19:15| شاید شما هم در این روزها به این موضوع که چرا وام خودرو 25 میلیون تومان است ولی وام ازدواج فقط سه میلیون تومان برخورد کردید. موضوعی که در محافل اجتماعی دستمایۀ طنز شده است.