در حال بارگزاری....

چند نکته تکمیلی در رابطه با مدیریت کیفیت در پروژه

روش ها را مورد آزمون قرار دهید با اینکه اصول و روش ها یکی هستند ولی با شرایط متفاوت ممکن است نتایج یکسانی حاصل نشود


22 دی 97