در حال بارگزاری....

قطع درخت و درختچه در معمولان

80اصلحه درخت و درختچه توسط افراد سودجو که قصد الحاق زمین را به کشاورزی داشتند در معمولان قطه شد