در حال بارگزاری....
دانلود

جواد مقدم:علی مولا شه والا من گدای خونه زادم / با نگات دادی به بادم

علی مولا شه والا من گدای خونه زادم / با نگات دادی به بادم / حیدر می هر که مسته / حیدر در غصه را بسته / حیدر توی قلب ها نشسته / یا علی دیونه شدم / یا علی بی خونه شدم / حیدر می هر که مسته / حیدر در غصه را بسته / حیدر توی قلب ها نشسته / یا علی دیونه شدم / یا علی بی خونه شدم / یا علی یا مولا یا علی یا مولا . . . / آقام امشب بی قرارم واسه تو غرل می سازم / یا علی شده نمازم / حیدر پادشاه وجودم / حیدر همه بود و نبودم / حیدر ذکر و سجودم / یا علی نکنی ردم / یا علی می دونم بدم / یا علی به تو رو زدم / با علی یا مولا .