در حال بارگزاری....
دانلود

ایجادموجی بزرگ و یک دست از به آب انداختن کشتی غول پیکر

مراسم تشریفاتی به آب انداختن کشتی یک رسم دریایی در بسیاری از فرهنگ ها است.
انواع به آب انداختن کشتی:
1.Stern-first launching(پاشنه یا عقب کشتی)
2.Sideways launching(پهلو)
3.Air-bag launching(کیسه های هوایی که زیر کشتی قرار می دهند)
اطاعات بیشتر در:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ceremonial_ship_launching