در حال بارگزاری....
دانلود

تی ناز مره بایه - ترانه شاد گیلکی

سلام بوگوفتم تره/ جواب ندایی مره/ شاید فدایی دیله باز ای نفر دیگره/تی ناز مره بایه/ایپچه مره ناز بوکون/ تی اخمانه کوری ای میزگیره بازاکون/ مره لوچان نزن میرم تی لوچان ره/ دیله قوربان کونم تی او سر و جان ره/ آرام آرام آیم شیمی خانه دور و ور/چیچینی مانستان زنم تره بال و پر/ می دیل تی واستی کور، دیوانابوسته/می اشک شادی افسانابوسته...


12 شهریور 98
مطالب پیشنهادی