در حال بارگزاری....
دانلود

کونگ فو توا در پرتغال

لطفا هنر رزمی را در داخل ایران از بین نبریم - در کشور های بیگانه از هنر و ایین کونگ فو توا این چنین پیروی می کنند و در ایران صاحب این ورزش سعی در نابودی و زوال ان است با ....