در حال بارگزاری....
دانلود

ارزیابی ، حفظ و نگهداری سرمایه انسانی با رویکرد شبکه های عصبی فازی و متدولوژی سی

ارزیابی ، حفظ و نگهداری سرمایه انسانی با رویکرد شبکه های عصبی فازی و متدولوژی سیستم های نرم (SSM) ( مورد مطالعه : شرکت برق توز
ارایه مدل ریاضی جانمایی و تخصیص دستگاه های خدمت رسان ثابت با تقاضای تصادفی و حل آن با بکارگیری الگوریتم فرا ابتکاری ژنتیک
بررسی عوامل موثر بر طولانی شدن زمان پیشبرد پروژه های قالب سازی (مطالعه موردی شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا)
تحلیل تغییرات بهره وری با به کارگیری شاخص مالم کوییست بر پایه تکنیک تحلیل پوششی داده ها(مورد مطالعه: شرکت ملی پخش فرآورده های
ارزیابی میزان تاثیر متغیرهای سنجش ریسک اعتباری کشور در رتبه‌بندی ریسک کشوری ایران با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره و ار
زمانبندی دو هدفه ی خطوط جریان منعطف بدون وقفه با پنجره زمانی تحویل و امکان رد کار
تعیین الزامات پیاده سازی دور کاری در سازمان بهزیستی با تاکید بر روش دلفی
بررسی موانع بهبود کیفیت در شرکت سایپا و ارایه الزامات اجرایی با استفاده از مدل TQM
ارزیابی و تحلیل عوامل انسانی موثر بر مدیریت عملکرد سازمانی با رویکرد MADM ، مطالعه موردی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفت
ارزیابی ، حفظ و نگهداری سرمایه انسانی با رویکرد شبکه های عصبی فازی و متدولوژی سیستم های نرم (SSM) ( مورد مطالعه : شرکت برق توز
ارایه مدل ریاضی جانمایی و تخصیص دستگاه های خدمت رسان ثابت با تقاضای تصادفی و حل آن با بکارگیری الگوریتم فرا ابتکاری ژنتیک
بررسی عوامل موثر بر طولانی شدن زمان پیشبرد پروژه های قالب سازی (مطالعه موردی شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا)
تحلیل تغییرات بهره وری با به کارگیری شاخص مالم کوییست بر پایه تکنیک تحلیل پوششی داده ها(مورد مطالعه: شرکت ملی پخش فرآورده های
ارزیابی میزان تاثیر متغیرهای سنجش ریسک اعتباری کشور در رتبه‌بندی ریسک کشوری ایران با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره و ار
زمانبندی دو هدفه ی خطوط جریان منعطف بدون وقفه با پنجره زمانی تحویل و امکان رد کار
تعیین الزامات پیاده سازی دور کاری در سازمان بهزیستی با تاکید بر روش دلفی
بررسی موانع بهبود کیفیت در شرکت سایپا و ارایه الزامات اجرایی با استفاده از مدل TQM
ارزیابی و تحلیل عوامل انسانی موثر بر مدیریت عملکرد سازمانی با رویکرد MADM ، مطالعه موردی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفت
ارزیابی ، حفظ و نگهداری سرمایه انسانی با رویکرد شبکه های عصبی فازی و متدولوژی سیستم های نرم (SSM) ( مورد مطالعه : شرکت برق توز
ارایه مدل ریاضی جانمایی و تخصیص دستگاه های خدمت رسان ثابت با تقاضای تصادفی و حل آن با بکارگیری الگوریتم فرا ابتکاری ژنتیک
بررسی عوامل موثر بر طولانی شدن زمان پیشبرد پروژه های قالب سازی (مطالعه موردی شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا)
تحلیل تغییرات بهره وری با به کارگیری شاخص مالم کوییست بر پایه تکنیک تحلیل پوششی داده ها(مورد مطالعه: شرکت ملی پخش فرآورده های
ارزیابی میزان تاثیر متغیرهای سنجش ریسک اعتباری کشور در رتبه‌بندی ریسک کشوری ایران با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره و ار
زمانبندی دو هدفه ی خطوط جریان منعطف بدون وقفه با پنجره زمانی تحویل و امکان رد کار
تعیین الزامات پیاده سازی دور کاری در سازمان بهزیستی با تاکید بر روش دلفی
بررسی موانع بهبود کیفیت در شرکت سایپا و ارایه الزامات اجرایی با استفاده از مدل TQM
ارزیابی و تحلیل عوامل انسانی موثر بر مدیریت عملکرد سازمانی با رویکرد MADM ، مطالعه موردی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفت
ارزیابی ، حفظ و نگهداری سرمایه انسانی با رویکرد شبکه های عصبی فازی و متدولوژی سیستم های نرم (SSM) ( مورد مطالعه : شرکت برق توز
ارایه مدل ریاضی جانمایی و تخصیص دستگاه های خدمت رسان ثابت با تقاضای تصادفی و حل آن با بکارگیری الگوریتم فرا ابتکاری ژنتیک
بررسی عوامل موثر بر طولانی شدن زمان پیشبرد پروژه های قالب سازی (مطالعه موردی شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا)
تحلیل تغییرات بهره وری با به کارگیری شاخص مالم کوییست بر پایه تکنیک تحلیل پوششی داده ها(مورد مطالعه: شرکت ملی پخش فرآورده های
ارزیابی میزان تاثیر متغیرهای سنجش ریسک اعتباری کشور در رتبه‌بندی ریسک کشوری ایران با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره و ار
زمانبندی دو هدفه ی خطوط جریان منعطف بدون وقفه با پنجره زمانی تحویل و امکان رد کار
تعیین الزامات پیاده سازی دور کاری در سازمان بهزیستی با تاکید بر روش دلفی
بررسی موانع بهبود کیفیت در شرکت سایپا و ارایه الزامات اجرایی با استفاده از مدل TQM
ارزیابی و تحلیل عوامل انسانی موثر بر مدیریت عملکرد سازمانی با رویکرد MADM ، مطالعه موردی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفت
ارزیابی ، حفظ و نگهداری سرمایه انسانی با رویکرد شبکه های عصبی فازی و متدولوژی سیستم های نرم (SSM) ( مورد مطالعه : شرکت برق توز
ارایه مدل ریاضی جانمایی و تخصیص دستگاه های خدمت رسان ثابت با تقاضای تصادفی و حل آن با بکارگیری الگوریتم فرا ابتکاری ژنتیک
بررسی عوامل موثر بر طولانی شدن زمان پیشبرد پروژه های قالب سازی (مطالعه موردی شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا)
تحلیل تغییرات بهره وری با به کارگیری شاخص مالم کوییست بر پایه تکنیک تحلیل پوششی داده ها(مورد مطالعه: شرکت ملی پخش فرآورده های
ارزیابی میزان تاثیر متغیرهای سنجش ریسک اعتباری کشور در رتبه‌بندی ریسک کشوری ایران با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره و ار
زمانبندی دو هدفه ی خطوط جریان منعطف بدون وقفه با پنجره زمانی تحویل و امکان رد کار
تعیین الزامات پیاده سازی دور کاری در سازمان بهزیستی با تاکید بر روش دلفی
بررسی موانع بهبود کیفیت در شرکت سایپا و ارایه الزامات اجرایی با استفاده از مدل TQM
ارزیابی و تحلیل عوامل انسانی موثر بر مدیریت عملکرد سازمانی با رویکرد MADM ، مطالعه موردی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفت
ارزیابی ، حفظ و نگهداری سرمایه انسانی با رویکرد شبکه های عصبی فازی و م


16 اردیبهشت 97