در حال بارگزاری....
دانلود

حماسه ترکی اورال باتیر و هومای-حماسه ترکی باشقیری

باتیر در ترکی معادل لغاتی ترکی دیگری مثل باهادیر ، آلپ و ایگید می باشد