در حال بارگزاری....
دانلود

زندگی در دنیای مجازی ، به ایران مجازی بپیوندید

رویاهای خود در زندگی را به سادگی محقق کنید

کارخانه دار شوید ، روزنامه خود را تاسیس یا به عنوان ژورنالیست استخدام شوید

عضو حزب سیاسی شده و با فعالیت به مجلس برسید

آیا این سقف است؟

هرگز!


انتخابات را پیروز شده و رییس جمهور شوید

یا ارتش خصوصی تشکیل داده و با حمایت سربازانتان کودتا کرده و دیکتاتور شوید

ایران به شما نیاز دارد

www.erepublik.com/en/referrer/Albus