در حال بارگزاری....
دانلود

فیلم کوتاه جنگ بادبادک ها

کیپ: کودکان در محله های فقیرنشین ریودوژانیرو تفریح جالبی دارند. آن ها بادبادک هوا می کنند. نه آنطور که همه ما بادبادک هوا می کنیم. در کوچه پس کوچه های ریو بادبادک ها با هم می جنگند، مسابقه ای شیرین بین پشت بام ها، بین کوچه ها و محلات فقیر نشین ریو.