در حال بارگزاری....
دانلود

امید جهان

امتحان گواهینامه داشتم سرهنگ پرسید :دور زدن کجا ممنوعه ؟ گفتم تو عالم رفاقت .....لبخند زد وگفت: پیاده شو قبولی....