در حال بارگزاری....
دانلود

نظرات هنرجویان تهران دوره مدیریت"بهبود" کیفیت زندگی

برای آشنایی با کیفیت آموزشی هراستاد، بهترین راهکار اینست که از هنرجویان قبلی شان کسب اطلاع کنید.
مسلماً هنرجویانی که بطور کامل دوره را طی کرده اند، نه اینکه فقط در همایش معارفه شرکت کرده باشند.