در حال بارگزاری....
دانلود

آهنگ های Friendship Games آهنگ چهارم Dance Magic

چهارمین آهنگ از لیست آهنگ های Friendship Games خوانندگان:Rebecca Shiochet در نقش و Sunset و Ashleigh Ball در نقش اپلجک و رینبودش ، Shannon Chan-Kent در نقش Pinkie ،Kazumi Evans در نقش Rarity و Andrea Libman در نقش Fluttershy