در حال بارگزاری....
دانلود

تامکت ایرانی همراه با موشک هاواک

هاواک یک موشک زمین به هوای برد متوسط است که پس از بهینه سازی و تغییرات در سیستم راداری و کامپیوتری ان توسط جهاد خودکفائی ارتش به عنوان جایگزینی برای موشک فونیکس انتخاب شد.