در حال بارگزاری....
دانلود

..فیلم هندی هندی گاهی خوشی گاهی غم پارت آخر..

هیچی نداره...گزارش الکی ممنوع..پسراولیه برای فوت اقوامش میادهندومادره باپدره حرف میزنه که نذاره پسرش برگرده پدرهم بعدازبحث بسیارقبول میکنه بعدپدروپسرهمدیگه روملاقات میکنن وپدربه پسرش میگه درسته که من گفتم برو ولی حرفم ازته دل نبودوتونبایدمیرفتی وبعدهمه به خوبی باهم زندگی میکنن(پایان)