در حال بارگزاری....
دانلود

سلطان احساس و دیگر هیچ ... .

آواز خواندن مجیـد خراطها در مصاحبۀ اختصاصی با صبح خلیـج فارس