در حال بارگزاری....
دانلود

حادثه سدمعبر شهرداری اصفهان رضاخواه

فیلم مربوط به حادثه سدمعبر شهرداری اصفهان درپیاده رو وشكستگی بینی یك زن كارگر در برخورد با ویل بورد تبلیغاتی شهرداری برای كسب در امد به قیمت اسیب مردم


مطالب پیشنهادی